Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaší dobrovolnou účastí v projektu cílené pomoci lidem postiženým živelnou katastrofou souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Projekt se nazývá Pomáhejte s námi a v rámci něj dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v níže uvedeném rozsahu správcem osobních údajů, kterým je v pozici společných správců: Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu a Nadační fond Českého rozhlasu se sídlem Vinohradská 1409/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 26419068. Vaše osobní údaje, které jste nám prostřednictvím vyplnění formuláře na webové stránce www.pomahejtesnami.cz předali, budeme zpracovávat v rozsahu:  jméno, příjmení, telefon, obec a e-mailová adresa a dále budeme k těmto údajům přidávat informace o způsobu poskytnutí pomoci v rámci projektu Pomáhejte s námi. Účelem zpracování osobních údajů je propojení postižených s těmi, kdo jsou ochotni pomoci, tj. účelem je poskytnutí pomoci postiženým zaregistrovaným osobám zapojeným do projektu a zmírnění dopadů živelné katastrofy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou ke splnění přání a splnění právních povinností spojených s uzavřenou smlouvou (zejména daňových povinností) a poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány.  Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.  Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem - to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádnému zpracovateli a budou zpracovány výhradně správcem osobních údajů. Pokud jste se zapojil do projektu jako příjemce pomoci, tak Vaše osobní údaje budou v rámci a za účelem naplnění účelu projektu předány osobě poskytující pomoc. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů 
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.

 

Podrobné a úplné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění naleznete na webových stránkách Českého rozhlasu v sekci Zásady ochrany osobních údajů a Zásady použití cookies.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu poverenec@rozhlas.cz. Se svou stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.